Skip to main content

Privacybeleid

Wij geven om uw recht op privacy en gegevensbescherming en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

Deze Privacy Policy zal helpen om te begrijpen welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij deze verwerken en wat wij ermee doen. 

Wie zijn wij?

RACONTEUSE is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Geluksstraat 9, 3550 Zolder, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.895.489, handel drijvend onder de naam en hierna genoemd “RACONTEUSE”.

RACONTEUSE biedt kwalitatieve huidverzorgingsproducten aan voor particulieren en ondernemingen. In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, prospecten, leveranciers, commerciële partners, bezoekers van onze website, personen die zich inschrijven op onze elektronische nieuwsbrief, personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die anderszins met ons in contact komen (bv. doordat hun gegevens als werknemer of aangestelde van onze klanten, leveranciers en commerciële partners aan ons worden doorgegeven).

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 4 hieronder. Wij zullen telkens duidelijk aangeven wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere slechts optioneel, zodat u kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet. 

Identificatie- en contactgegevens

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres

 

Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees hier onze Cookie Policy)

Financiële bijzonderheden

Bankrekeningnummer

 

Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen

 

Overeenkomsten en schikkingen

Persoonlijke kenmerken

Persoonlijke bijzonderheden: geslacht

Beroep en betrekking

Huidige betrekking (particulier of bedrijf, desgevallend ondernemingsnummer)

Andere

Opt-in / opt-out voor onze elektronische nieuwsbrief

 

Andere gegevens die u zelf meedeelt

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Voor klanten- en leveranciersbeheer;
 • Om informatie te verstrekken aan potentiële klanten;
 • Voor het beheer van (facturatie-)geschillen en claims;
 • Voor het beheer en de optimalisatie van onze website;
 • Voor het verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Voor marketingdoeleinden, nl. voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven).

Hieronder kan u de rechtsgronden terugvinden waarop wij ons beroepen voor deze verwerkingen:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het leveren van onze producten aan klantenen voor de opvolging van verkopen en facturatie, of om onze klanten bepaalde informatie te bezorgen, baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze klanten hebben gesloten.
 • De verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketingdoeleinden(het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u deze mailings graag wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zullen wij u hiervoor registreren.

Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen via de opt-out link opgenomen in elk van onze elektronische nieuwsbrieven.

 • In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen(met name ons belang om prospecten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enz.).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:

 • Onze dienstverleners die als ‘verwerkers’ voor ons optredenzoals IT-dienstverleners, PR/marketing dienstverleners.
 • Onze professionele adviseurszoals externe advocatenkantoren en boekhouders.
 • Overheidsinstantiesindien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bovenvermelde lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Indien nodig zullen wij bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst of overeenkomst inzake doorgifte sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals uiteengezet in artikel 4). Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden zullen geanonimiseerd en/of permanent verwijderd worden.

 • Persoonsgegevens opgenomen in boekhoud-, financiële of andere officiële documentenzullen worden bijgehouden zolang als deze documenten wettelijk moeten worden bijgehouden;
 • Persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatiezullen worden bijgehouden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en tien jaar na de beëindiging ervan.
 • Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleindenzullen worden bijgehouden tot het moment dat u laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of dat het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.
 • Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar onze Cookie Policy die u hierkan terugvinden.

Enkel wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren. 

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen? 

Binnen de grenzen uit de artikelen 15-22 AVG heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u steeds contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@raconteuse.be of in geval van het recht van bezwaar tegen direct marketing ook via de opt-out link opgenomen in onze elektronische mailings.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij u hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen. 

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Wij kunnen u hierbij eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren. 

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve bovenstaande rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit contacteren via contact@apd-gba.be of op volgend adres:

               Gegevensbeschermingsautoriteit
               Drukpersstraat 35
               1000 Brussel 

Wijzigingen van deze Privacy Policy

Wij kunnen deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. We doen dit door de bijgewerkte versie op de website http://raconteuse.be te plaatsen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in onze Privacy Policy zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” onderaan de pagina aanpassen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepagina gemeld worden. Niettemin moedigen wij u aan om regelmatig onze Privacy Policy te lezen.

Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben over deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens door RACONTEUSE, kan u steeds contact met ons opnemen via https://raconteuse.be.